Konspirasjonsteorier og månelandingen

I denne posten finner jeg ut hva som kjennetegner folk som ikke tror på månelandingen. Dette er et typisk tilfelle av hva konspirasjonsteoretikere ikke tror på, og funnene her tipper jeg derfor vil gjelde på tvers av mange konspirasjonsteoretikere.
Hvem er disse menneskene?

Dataene under er samlet inn av OKCupid, fra over 68’000 respondenter fordelt på 202 ulike land i verden. Målingene er gjort ved spørreundersøkelse, såkalt self report.

Typisk personlighet

De som oppgir å ikke tro på månelandingen oppgir å være relativt lite vitenskapelige, matematiske, literære, tillitsfulle, organiserte eller logiske sammenlignet med dem som tror på det.

De oppgir også å være mer spirituelle, romantiske, spontane, arrogante, kinky og gammeldags.

Bransje

Skepsisen er absolutt størst innen hospitality (hotell og restaurant) og arbeidsledige. Litt etter følger byggebransjen og kunstnere av ulike slag.

Overbevisningen om at vi har vært på månen er størst blant juss og militære, deretter forskere, ingeniører, IT, bank, medisin, utdanning og politikk.

En mulig sammenheng her er hvor mye arbeidet involverer research og bruk av målinger og fakta, noe som avgjør hvor mye arbeiderne er vant med å forholde seg til beviselig informasjon og forkaste subjektive påstander.

Andre vanlige trekk

Over 30% av dem som er skeptiske til vestlig medisin tror ikke på månelandingen. Tallet er bare 2% blant dem som er skeptiske til alternativ medisin. Aner vi en generell skepsis til myndigheter og formelle institusjoner? Evt bare at man ikke gjør research på ting?
29% av muslimer i undersøkelsen tror ikke på månelandingen. Ingen andre religioner var i nærheten av så høy skepsis.
Sammenhengen ser ut til å være at muslimer scorer høyt på spiritualitet og “old-fashioned”, og lavt på vitenskapelighet.
26% av dem som ikke pusser tenner tror ikke på månelandingen. Hva slags sammenheng er dette, tror man ikke på at man får dårlige tenner uten tannpuss heller?
21% av dem som ikke tror på dinosaurer tror heller ikke vi har vært på månen. Også dette lukter av generell skepsis til formelle institusjoner.
Av dem som mener astrologi er reelt og viktig, så mener 21% av vi aldri har vært på månen. Tallet er kun 4% blant dem som mener astrologi ikke har rot i virkeligheten.
Av dem som oppgir at de ofte forsøpler, mener 21% at vi aldri var på månen. Snakker vi ignoranse for omverden som fellesfaktor her?
19% av dem som gir blanke i å holde ord mener vi aldri var på månen. Dette ser ut til å henge sammen med fellesfaktorene arroganse og spontanitet. Disse egenskapene får høy score både hos dem som bryter ord og blant dem som ikke tror på månelanding.
Her forventet jeg det motsatte. Å ikke tro på månelandingen kjennetegnes faktisk bedre av å hate motorsykler (18%) enn av å elske dem (5%). Uviss sammenheng.
Lignende tall ble ikke funnet ved sammenligning av folk som eier motorsykkel og ikke gjør det.
17% av narkomisbrukere tror ikke på månelandingen. Antagelig en indirekte sammenheng (3.variabel), kanskje knyttet til holdning til autoriteter, myndigheter og formelle institusjoner… eller til hvor klart hodet fungerer under stadig rus…
17% av spurte hinduister tror ikke på månelandingen. Sammen muslimene er disse de eneste religiøse med høy skepsis til månelandingen.
17% av dem som regelmessig røyker sigarer tror ikke på månelandingen.
Sammenhengen er nok at sigarrøykerne oppgir å være lite literære, veldig spontane, og spirituelle.
Blant folk som oppgir å dusje maks 1 gang i uka er det 17% som ikke tror på månelandingen. De oppgir også å være lite interessert i vitenskap eller matematikk, og være drug friendly. Dusjingen er selvfølgelig bare indirekte knyttet til holdningene.
Pussig sammenheng mellom troen på månelandingen og følelser rundt inntekt. Det er langt flere som ikke tror på månelandingen blant dem som ikke takler at kjæresten tjener mer (16%). Denne forskjellen ble funnet hos begge kjønn, dog tydeligere hos menn
15,6% av dem som foretrekker fantasi over virkelighet tror ikke på månelanding.
Hvis man bruker mesteparten av tankekapasiteten på fiktive ting og leker med idèer om hva som teoretisk er mulig, så kan man bli utdatert og mangelfull på fakter.
15% av dem som oppgir å tenke mest med genitalia oppgir også å ikke tro på at vi har vært på månen. Trolig henger dette sammen med at de som oppgir “genitalia” her også oppgir å være drug friendly.
Av dem som oppgir å tro på telepati mener 15% at månelandingen var falsk. Aner vi en tankegang om at “alt går an, inkludert å manipulere andres hoder til å tro ting som ikke har skjedd”? Eller kanskje at “folk er så naive, de tar helt feil av hva som er sant og usant”?
Av dem som mener at bare tapere spiller mye videospill, så mener 14% at månelandingen aldri skjedde, mot bare 5,6% av dem som selv har spilt mye.
Her scorer de selvutnevnte spillnerdene atskillig høyere enn skeptikerne på scientific og mathematical, mens skeptikerne scorer høyere på å være gammeldags og spirituell. Dette kan forklare mye av forskjellen (se personlighetstabell i toppen).
Det ser rett og slett ut som bruk av videospill er en indikator på å være ajour med vitenskap og forskning.
Av dem som oppgir å gi blaffen i andres lidelser, oppgir 13% å ikke tro på månelandingen.
Sammenhengen er uviss, kanskje de er ignorante til informasjon fra andre.
Veldig interessant kobling: Skepsisen til månelandingen er betydelig høyere blant dem som hadde en utypisk oppfostring, og skepsisen er større jo fjernere fra familien vedkommende vokste opp.
Her kan vi lure på om skepsisen indirekte skyldes ustabilt hjemmemiljø, som har ledet til mangelfull opplæring i hvordan verden fungerer.
12% av folk med sinneproblemer tror ikke vi har vært på månen. Kanskje de blir for emosjonelt påvirket til å forholde seg objektivt til informasjon?
Av dem som tror at fugler bare har ren skjær flaks når de ikke brenner opp i høyspentledninger, så mener 12% at månelandingen aldri skjedde.
Blant dem som skjønner at fuglene ikke leder strøm fordi de ikke berører andre ting, er andelen bare 4%.
Antagelig er koblingen her at skepsis henger sammen med begrensede kunnskaper\forståelse i naturfag.

Det var det for idag. Kilden til dataene finner du her.

Leave a Reply