Hvem er lovlydige og hvem er kriminelle?

Visste du at veganere og folk som har gått i speideren er oftere kriminelle og blir oftere fengslet enn andre? Hva med at kriminelle folk går oftere uten undertøy?

I et nøtteskall, kort oppsummert fra undersøkelsen

  • 76,15% oppgir at de aldri har vært arrestert.
  • 23,86% oppgir at de har vært arrestert.
  • 1,54% oppgir at de har vært fengslet.

De aller mest lovlydige (aldri vært arrestert eller fengslet) er typisk en kvinne med VGS uten utdannelse, som er ordensmenneske, submissiv personlighet, har gjennomtenkt pengebruk, hater vold, er tålmodig og rolig selv når hun blir sur, er kresen i sexpartnere, spiser sjelden eller aldri fast food, forsøpler aldri, holder seg strengt til vitenskap,

De aller mest kriminelle (både vært arrestert og fengslet) er typisk en mann uten VGS, dominant personlighet, slurvete, bruker både tobakk, alkohol og narkotika regelmessig, er glad i fylla, betaler regninger sent eller aldri, er positiv til voldsbruk, har kort lunte og knuser ting når han blir sint, har hatt mange sexpartnere og er glad i ONS, bruker sjelden undertøy, kaster søppel på gata, krangler med autoriteter, spiser mye fast food, tror på reinkarnasjon og telepati, synes vitenskap er helt uinteressant, leser aldri bøker, holder ikke løfter, og er rasist.

Risikoen oppgitt viser antall ganger høyere risiko det er for å bli fengslet, sammenlignet med normalen\alternativet. Feks folk med kun barneskole skolegang har 12,73x så høy risiko for å bli fengslet som alle andre utdanningsnivåer samlet.

Om undersøkelsen

Grunnlaget er >68’000 respondenter fra OKCupid, fra 189 ulike land og stater.
Forklaring til grafer nedenunder:
-3=Har både vært arrestert og i fengsel.
+3=Har verken vært arrestert eller i fengsel.
Høyere tall betyr altså mer lovlydig.

Detaljene

Kjent informasjon: Menn er mindre lovlydige enn kvinner.
1,9% av de mannlige respondentene har vært i fengsel, mot 0,62% av de kvinnelige.
Lovlydigheten synker mest i perioden fra tenårene til 20-årene, og roer seg med alder.
I teorien burde lovlydigheten synke med hver aldersgruppe, ettersom eldre folk har hatt mer tid til å gjøre dumme ting.
I praksis ser vi heller at ulike generasjoner har litt ulike tendenser.
Respondenter i 40-årene har vært minst lovlydige, 2% av dem har vært i fengsel. De kan ha vokst opp med litt andre holdninger, eller kanskje de eldre generasjonene vokste opp med mer ære i å være lovlydig.

Byggebransjen og restaurantbransjen er forholdsvis ofte innblandet i ulovlige aktiviteter i media, og statistikken her sier det samme.
I byggebransjen har 4,95% vært i fengsel, omtrent dobbelt så mange som i befolkningen som helhet. Restaurantbransjen har den høyeste andelen som har vært arrestert.
En trolig sammenheng her er at disse bransjene også har relativt høy rusbruk.

Administrasjon, utdannelse, medisin og studenter er derimot i snitt mer lovlydige enn lovens voktere selv(!). De skiller seg positivt ut på både få arrestasjoner og få fengslinger.

Militæret og lovfolk er derimot de eneste som har 0% andel som har vært fengslet. En del stillinger her vil normalt kreve plettfri vandel, men ikke alle. Folk i disse bransjene gjør dumme ting og blir arrestert, men ikke så alvorlige ting at de blir fengslet.

Arbeidsledige har både den høyeste andelen som aldri har vært arrestert, og den 3.høyeste andelen som har vært i fengsel. Her har vi altså hummer og kanari.

Ingen klar sammenheng med inntekt ble funnet. Derimot ble det funnet sammenheng med fullført utdanningsnivå og akademiske ambisjoner:

Folk med fullført høyere utdannelse er i snitt 231% mer lovlydige enn dem som kun har vært på skolen til ca 13 års alder.
Sistnevnte gruppe har hele 19,35% andel som har vært fengslet, og bare 19,3% har aldri vært arrestert.
Tilsvarende ved fullført høyere utdannelse er 1,1% fengsel og 39,7% aldri arrestert.

Det store spriket ved Junior High (ca 11-13 års alder) mistenkes spesielt å virke inn på hvordan folk tenker, hvordan de forstår konsekvenser og sammenhenger i eget liv. De ruser seg bl.a betydelig oftere enn andre.
Sammenligning med akademiske ambisjoner tilsier også at det ikke er mangel på skoletilgang som er hovedårsaken til såpass lav utdanning – det er primært holdninger.

Mest lovlydige er de som er mest påvirket av mor. Mest kriminelle er de som er fostret opp utenfor familie.
Fengsling er 3x så vanlig blant dem fostret opp utenfor familie, sammenlignet med dem fostret av mor.

Personlighet

ENFJ er mest lovlydige, 245% mer enn ESFP som er minst. Ordensmennesker(J) og teoretikere(N) er mest lovlydige.
ISFP har kun 8,9% som aldri har vært arrestert, og 10,8% har vært i fengsel.
ENFJ har bare 0,3% fengsel og 53% som aldri har vært arrestert.
Jo mer dominant personlighet, desto mer sannsynlig at man gjør kriminelle ting. En mulig sammenheng er at dominante personligheter viser seg å ruse seg mer.

Personlighetstrekk

Jo oftere man bruker dop, desto mer sannsynlig at man er kriminell.
Folk som ofter bruker narkotika har hele 12% fengslingsrate, mot 1,1% for dem som aldri rører.
Besittelse av narkotika kan i seg selv gi arrest, men det øker også risikoen for at man gjør noe dumt både mens man er ruset og en stund etterpå. Oppå dette kommer psykologiske korrelasjoner som humør, spontanitet, eksentrisme, lite hensyn til lover og regler, etc.

Røyking og alkohol har samme tendens til lavere lovlydighet, men har lavere fengslingsrate enn ved narkotika.
De som foretrekker mildt krydret mat er 28% mer lovlydige enn de som vil ha masse habanero. Krydderelskerne er mer enn dobbelt så ofte fengslet, og ruser seg mer.
Antagelig et utslag av stimulibehov, kanskje en slags spenning eller utfordring.
Tidligere speiderbarn er faktisk litt -oftere- kriminelle, og havner -oftere- i fengsel.
Dette ser ut til å henge sammen med hva slags personligheter som typisk begynner i speidern – speider er særlig vanlig blant ESFP, ISFP, ENFP og andre typer som hyppig blir fengslet.
Det ser ut som speideren ikke har noen stor preventiv effekt på kriminalitet og dårlige holdninger, men vi vet ikke hvordan de samme menneskene ville blitt uten speideren.

Nevrotisisme og lovlydighet

Det ser ut til at kriminelle folk generelt er mer aggressive: 1) De blir lettere sure enn andre, 2) de utagerer mer fysisk når de blir sinte, og 3) de har lavere terskel for vold. Samtidig har de god selvtillit.
Her kan man lett se for seg en ond sirkel, hvor kriminelle folk er ofre for sin egen dårlige frustrasjonsmestring og derpå selvpåført ny frustrasjon.

Klar sammenheng mellom lovlydighet og holdning til vold.
Folk som mener at vold løser “alt” har fengslingsrate på 12,8%, ca 10x så høyt som dem som mener vold ikke løser noenting. Samme gruppe ruser seg også oftere enn de andre gruppene.
Kriminelle folk utagerer mer fysisk når de blir sure. Folk som utagerer på objekter har nesten 10x så høy fengslingsrate som dem som aldri gjør det.
Alle de 3 gruppene som utagerer ruser seg oftere enn dem som aldri utagerer.
Folk som prøver å se truende ut har over 3x så høy fengslingsrate som dem som ikke prøver, og ruser seg mer.
Jo bedre selvtillit, desto mer sannsynlig at man gjør kriminelle ting. Fengslingsraten er over dobbelt så høy ved høyeste selvtillitsnivå, enn ved laveste.
Antagelig gjør selvtilliten at man har mer tro på sine egne idèer, og kanskje overvurderer sine egne påfunn.

Ekstroversjon og lovlydighet

Folk som leter ONS er oftere kriminelle, ruser seg oftere, og blir 6x så ofte fengslet.
Trolig et utslag av spenningsbehov.
Jo flere personer man har kysset, desto mer sannsynlig at man noengang har blitt arrestert eller fengslet. De med 51+ ruser seg også oftere.
De som aldri har kysset noen som helst skiller seg dog ut med den høyeste fengslingsraten her, på 4,6%. De som har kysset 1-10 personer har bare 1%.
Folk som har brukket armer\bein\e.l er oftere kriminelle, har 3x så høy fengslingsrate, og ruser seg oftere. Her kan vi se for oss en sammenheng med behov for stimuli og energibruk.

Planmessighet\conscientiousness og lovlydighet

Kriminelle folk er kort sagt uryddige, på flere plan og i flere betydninger. De roter, forsøpler, møter ikke presis til avtaler, handler på impuls, krangler med autoriteter, pusser tenna mindre og mer.

Sammen med punktet om nevrotisisme kan man se for seg at de har en tendens til å kludre til små og store ting for seg selv.

Ordenssans (rydding, ikke forsøple, være presis, etc) viser seg som en god indikator på kriminalitet. Her er det trolig snakk om hvor mye man tenker konsekvenser og hensyn til andre. Det er også mer rus blant slurvete folk.
Slurvete folk blir fengslet omtrent 13x så ofte som ordensmennesker. De mest slurvete blir fengslet 49x så ofte som de mest ordentlige.
Folk som spiser fast food 10x i uka er mindre lovlydige, blir 6x så ofte fengslet, og ruser seg mer.
Kriminelle har mindre orden i økonomien. De som prøver å unngå å betale gjeld blir fengslet omtrent 5x så ofte som dem som betaler fort, og ruser seg atskillig mer.
De minst lovlydige bruker minst undertøy, og blir fengslet nesten 4x så ofte. Alle gruppene som ikke alltid bruker undertøy bruker også merkbart mer rus.

Åpenhet for erfaringer og lovlydighet

Folk som tror mer på alternativ enn vestlig medisin er mindre lovlydige, blir 3x så ofte fengslet, og ruser seg mer.
Folk som mener de har levd tidligere liv blir nær 3x så ofte fengslet.
Folk som bruker vitenskap som prediksjon har fengslitsrate på 1,4%, mens de som mener vitenskap bare er et trossystem har fengslingsrate 3%, og de som synes det er helt uinteressant har raten 4,35%.
Folk som tror på telepati har større sannsynlighet for å være kriminelle, og blir mer enn dobbelt så ofte fengslet.
Veganere\vegetarianere blir fengslet 73% oftere enn de som ikke er det, og ruser seg mer.

One thought on “Hvem er lovlydige og hvem er kriminelle?

Leave a Reply