Personlighetspsykologi

High end høytlønnede og rike folk, hvem er de?

Visste du at logikere tjener 80% mer enn følelsesmennesker, at rike folk sprudler med godt humør, eller at de elsker fysisk trening?
Visste du at folk som forsøpler, roter og\eller er uhygieniske har betydelig lavere lønn?

Folk med god råd er en viktig målgruppe for mange bedrifter og merkevarer. Hvor gamle er de, hvordan er kjønnsfordelingen, hvilke yrker og bransjer er de i, hvordan lever de og hva kjøper de?
Færre spør seg om hvordan man overbeviser denne målgruppen, hva slags argumenter, interesser eller holdninger de har.

Her bruker jeg OKCupids datasett på over 68’000 respondenter og over 2’600 spørsmål til å finne ut hva som kjennetegner folk med høyere inntekter.

Demografi

Median inntekt toppes i 40-årene, og er jevn etter det.
På detaljnivå ser man at andelen med god råd toppes i 50-årene, før antall uføre spiser opp større andeler.
Færrest med dårlig råd er i 40-årene.
 • Forskere og ingeniører har høyest medianinntekt. De har både en av de laveste andelene lavtlønnede, og en av de høyeste andelene høytlønnede. Denne bransjen er mest populær som arbeidsplass i 30-årene, før folk har nådd inntektspotensialet sitt. Alder og utdanning forklarer da bare en del av inntekten i denne gruppen.
 • Hotell- og restaurantbransjen er nærmere motsatt, de har laveste andel høytlønnede og nesten høyeste andel lavtlønnede. Denne bransjen er absolutt mest populær som arbeidsplass mens man er i 20-årene, før folk bytter bransje. Trolig henger da lønnen sammen med lav\manglende utdanning, lite erfaring og lav ansennietet.

Kvinner tjener i snitt betydelig mindre enn menn, noe som skyldes blant annet yrker\bransjer.
Flere bransjer med lav medianlønn har høyere andel kvinner, deriblant administrasjon, kunst, hotell og restaurant, pluss en høyere kvinneandel blant studenter og arbeidsledige.
Samtidig har en rekke bransjer med høy medianlønn en lavere kvinneandel, inkludert bank, management, politikk, forskning\ingeniør og spesielt teknologi\IT.
Når vi ser nærmere på personlighetstrekk vil vi også finne noen trekk som er mer typisk for menn.

Ingen etnisiteter skylder seg negativt ut i medianlønn, men spesielt indere skiller seg veldig positivt ut. Inderne ser ut til å tiltrekkes av yrker med god lønn. De er overrepresentert i godt betalte bransjer som bank\finans, management, forskning\ingeniør og tech\IT, og underrepresentert i lav betalte bransjer som administrasjon, kunst, hotell og restaurant, og har lav arbeidsledighet.

Folk i god form har bedre lønn. Dette finner vi mer om lenger ned.

Mentalitet

 • Jo mer logiske folk er i beslutningstaking, desto høyere medianinntekt. De mest logiske har 80% høyere medianinntekt enn de mest emosjonelle. Dette reflekteres tydelig i medianinntekt per bransje. Menn er også vist å være mer logiske enn kvinner.
 • Jo mer praktiske folk er i fritidsaktiviteter, desto høyere medianinntekt. De mest praktiske har 29% høyere medianinntekt enn de mest teoretiske. Menn er også mer praktiske enn kvinner.
 • Jo høyere extrovert-score, desto høyere medianinntekt. De mest ekstroverte har 29% høyere medianinntekt enn de mest introverte.
 • A-mennesker/morgenfugler har 29% høyere medianinntekt enn B-mennesker.
 • Folk som prioriterer å være presis til avtaler har 29% høyere medianinntekt enn de som overhodet ikke prioriterer det.
 • Dominante personligheter har 29% høyere medianinntekt enn submissive personligheter.

Personlighetstrekk

 • Største forskjell på folk som tjener mye og lite er hvor mye de driver fysisk trening. Trening som tidsfordriv korrelerer høyt med ekstroversjon (0,45) , og står høyt i kurs i alle høyinntektsbransjene med unntak av teknologi.
  Koblingen til inntekt ser ut til å skyldes en kombinasjon av ekstroversjon og praktisk preferanse, som gir dem viktig driv i arbeidslivet.
  Dette slår ut både i kroppsform og i flere andre trekk som du finner lenger ned.
 • Arroganse står høyt hos dem som tjener godt. Dette korrelerer mer med praktikermentalitet enn med inntekt, men det er det personlighetstrekket som har høyest korrelasjon (0.14) med inntekt.
  Arroganse er altså det trekket her som best predikerer høy inntekt, men det er likevel ikke den største forskjellen på øvre og nedre inntektsgruppe. Trekket må forekomme i kombinasjon med andre trekk for å slå ut i høy inntekt.
 • Energinivå er et annet ekstrovert trekk som er atskillig høyere hos dem som tjener bra. Det korrelerer dog langt mer med ekstroversjon (0.7) enn med inntekt (0,1), så det er nok en bidragsyter mer enn en forklaring på høy inntekt.
 • Matematisk og vitenskapelig er andre trekk. Disse korrelerer atskillig mer med logisk mentalitet (0.37 og 0.39) enn med høy inntekt (0.08 og 0.03), så det ser ikke ut til å være noen stor årsak til høy inntekt.
  Det er likevel viktig å merke seg, siden det betyr at folk med god råd tenker hovedsaklig gjennom central route to persuasion, ikke peripheral route.

Andre trekk og fun facts

Inntekt ser ut til å korrelere med generelt humør. De sprudlende tjener bra, mens de stadig deprimerte har en tendens til å slite med små inntekter. Blant de deprimerte går nok sammenhengen begge veier. Forskjellen i inntekt her er på 350%.
Igjen – Jo mer logisk man er, desto bedre tjener man. Peripheral route to persuasion fungerer best på de med lavere inntekt.
De reneste menneskene ser ut til å tjene mest. Forskjell i medianinntekt er 350%.
Vi finner store forskjeller etter hvordan folk holder styr på klærne sine. Inntektsforskjellen mellom dem som bruker klærne 1 gang mellom hver vask, og de som roter sammen klærne uten system, er på 350%.
Tilsvarende forskjeller finner vi etter hvor ofte folk pusser tenner. Hygiene står langt høyere i fokus hos folk med god råd enn hos folk med dårlig råd.
Folk med god inntekt har styring på utgiftene sine. Antagelig henger dette sammen med overrepresentasjon av godt lønnede folk innen bank\finans, samt korrelasjon med sans for tall og logikk.
Ingen overraskelse – inntekt henger sammen med økonomisk sans og interesse. Inntektsforskjellen på dem som investerer aktivt og de som bruker opp alt hver måned er på 160%.
Prøv alt du kan å få en eller annen grad. Forskjell i medianlønn mellom høyeste og laveste utdanningsnivå er på 120%.
Vi finner sterk sammenheng mellom selvtillit og lønn, forskjellen er på 120%. Sammenhengen går trolig begge veier.
Rikere folk har kysset flere. Dette henger nok sammen med både selvtillit, ekstroversjon, drag på det motsatte kjønn fordi de trener, og mer. Forskjellen i medianinntekt er 120%.
For å tjene bra bør man være nysgjerrig. Denne sammenhengen kan skyldes flere ting, deriblant at de best lønnede stillingene kun gis til dem som skiller seg positivt ut med relevant forståelse, kunnskap og evner – som krever genuin, generell nysgjerrighet på verden.
Ta kontroll på ditt eget liv hvis du vil være vellykket. Forskjell i medianinntekt er 80%.
De som takler stress tjener mer. Forskjell på medianlønn hos dem som takler stress bra og dårlig er 80%.
Jo bedre man takler kritikk, desto bedre læringspotensiale har man. Lønna kommer deretter.
Igjen finner vi at de som tjener bra har bedre humør. Her er forskjellen på 80%.
…og hvis de først blir sure så har de kontroll på seg selv. Her kan man tenke seg at de som “freaker ut” har mer utfordring med å gjøre gode inntrykk og holde på jobber.
Flere tegn på sammenheng mellom generelt humør og inntekt. Godt humør (positive emotions) er vist i forskning å korrelere med ekstroversjon.
Forskjellen i mediainntekt mellom de som har og aldri har vært suicidale er 80%.
Igjen – folk med god lønn har bedre emosjonell kontroll enn folk med lav lønn.
Inntekt ser ut til å korrelere med ærlighet. Kanskje slår det tilbake på dem som ikke holder løfter, ved at folk mister tilliten, dører lukkes og muligheter forsvinner.
Ryddige folk tjener mer. Generelt har jeg ikke funnet mye korrelasjoner mellom ryddighet, organisering og andre former for orden, men dette kan ha med logikk å gjøre – de som tjener bra er oftest logikere, og logikere er over snittet ryddige.
Igjen har de ryddige høyere lønn.
Folk som tjener godt er mer opptatt av godlukt. Dette er vel noe av grunnen til at parfymer kan være ekstremt dyre – mange av de ivrige kundene har god råd.
Forskjell i medianinntekt er 80%.
Klar sammenheng mellom holdning til alternativ medisin og inntekt. Forskjellen i medianlønn er 80%. Antagelig henger dette sammen med holdning til vitenskap og logikk, som igjen korrelerer med inntekt.
Folk som har tidligere sex er mer økonomisk vellykkede. Kan tenkes å henge sammen med å være sosialt vellykket. Lønnsforskjellen er på 80%.
Rikere folk er mer opptatt av utseende på dates. Forskjell i medianinntekt er på 80%.
Medianinntekt korrelerer med lengde på romantiske forhold. Dette tyder på sosiale antenner og kan dels forklares med ekstroversjon. Vi finner samme tendens ved spørsmål om folks lengste romantiske forhold.
Her finner vi tegn på empati og ikke bare arroganse hos dem med god inntekt. De som er snille med eksene sine har høyere inntekt enn både de som snakker fra levra og de som aldri har dumpet noen.
Folk som røyker aktivt tjener minst, de som overhodet ikke røyker tjener mest. Ganske forskjellig fra gamle dager da tendensen var motsatt.
Inntektsforskjellen er 80% mellom dem som aldri røyker og de som røyker fast.
Vi finner omtrent samme tendens for alkohol. De som drikker ofte har lavere lønn, mens de som drikker for det sosiale tjener mest.
Hvis du ikke satser så vinner du ikke. Verken der og da eller i lønnsinntekt. Forskjellen i medianlønn for aggressive gamblere og de forsiktige er på 57%.
Folk som er eller har vært gamere tjener mindre enn andre. De som avskyr camping ved pc tjener mer enn andre. Forskjell i medianlønn er 57%.
Trening er essensielt blant rike folk. Lønnsforskjellen er på 57%
De som vil date rike folk bør selv være slanke og fit. Sannsynligvis fordi de som trener og er fit ikke vil date noen som ikke bryr seg om kropp eller trening.
Forskjell i medianinntekt er 57%.
Hundemennesker tjener i snitt mer enn kattefolk.
Ingen store forskjeller i lønn per søskennummer, men de yngste og enebarn tjener mindre. Dette kan tenkes å henge sammen med ansvar i oppveksten.
Folk som kan programmere tjener mer enn folk som ikke kan det.
Sammenhengen mellom fysikk\elektrokunnskaper og inntekt er ikke allverdens høy.

One thought on “High end høytlønnede og rike folk, hvem er de?

Leave a Reply